Történések

1,4 milliárd forint értékű civil pályázatokat hirdetett meg a Gulág Emlékbizottság

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere elnöklésével 2015. július 30-án megtartotta újabb ülését a Gulág Emlékbizottság, amely négy témakörben összesen 1,4 milliárd forint értékű civil pályázatokat hirdetett meg a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével kapcsolatban. A tárcavezető bejelentette, hogy a kormány döntött az emlékév meghosszabbításáról 2017. február 25-ig.
Az „Elhallgatott történelem” című témakörhöz kapcsolódó pályázatok célja az eddig elvégzett kutatások, illetve új kutatások eredményeinek megismertetése hazai és nemzetközi szinten. A 700 millió forint értékű pályázatok támogatják a tanulmányutakat hadifoglyok és civil elhurcoltak összegyűjtésére létrehozott gyűjtőtáborok helyszíneire, emlékhelyekre.
 A „KOR-dokumentumok” című témakörhöz kapcsolódó pályázatok nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi kiállításokat, ehhez kapcsolódó kiadványokat, valamint regionális és helytörténeti kutatások anyagának megjelenését támogatják, amelyekre 400 millió forint áll rendelkezésre.
 „A mi történetünk” című témakörhöz kapcsolódó pályázatok a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások személyes történetének felkutatásában és ezek megjelentetésében nyújt segítséget többek között filmek, dokumentumok, oktatási anyagok elkészítésével. A nyertes filmek és irodalmi alkotások egy része lehetőséget kap az országos médiában való megjelenésre. A 100 millió forint értékű pályázatra magánszemélyek jelentkezhetnek.
 Az „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” című témakörhöz kapcsolódó pályázatok célja egységes emléktáblák elhelyezése minden olyan érintett településen, ahonnan áldozatokat hurcoltak el politikai fogolynak vagy kényszermunkásnak. A pályázatokra 200 millió forint áll rendelkezésre a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint a magyarországi és határon túli civil szervezetek részére. A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdeti meg, amelyekre várhatóan egy hónap múlva lehet elkezdeni benyújtani a pályázatokat.
Budapest, 2015. július 30.

Isten nyugosztalja Zsíros Sándort a Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának alapító elnökét

 1931-2014


A „Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015 küldetésnyilatkozata és céljai

„Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015

Gulágkutatók Nemzetközi Társasága

3515 Miskolc-Egyetemváros, BTK Történettudományi Intézet B/2401

www.malenkijrobot.hu


A „Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015

küldetésnyilatkozata és céljai

Hazánk társadalmának régi adóssága, hogy méltóképpen emlékezzen és emlékeztessen azokra az ártatlanul elhurcolt magyar állampolgárokra, azokra a százezrekre, férfiakra és nőkre, fiúkra és leányokra, akiket 1944-1945-ben a sztálini totális diktatúra fegyveres szervei hurcoltak el szülőföldjükről többnyire „málenkij robot”, vagyis csak egy „kis munka” hazugságával szovjetunióbeli kényszermunkára, hadifogoly- és internálótáborokba.

Az Emlékbizottság célja ennek a régi adósságnak a törlesztése, az elhurcoltaknak és hozzátartozóiknak erkölcsi elégtételt adni az ártatlanul, ítélet nélküli fogságba vetésért, az évekig tartó kényszermunkáért és szenvedésekért, a családi tragédiákért és több tízezer honfitársunk haláláért, amelyről a rendszerváltás időszakáig még nem is beszélhettek a megtorlás veszélye nélkül. Az erkölcsi elégtételt csak úgy valósulhat meg, ha ezek a tragikus események, nemcsak hogy bekerülnek a nemzeti emlékezetbe, hanem azon belül a történelmi súlyának megfelelő helyre kerül.

E cél minél gyorsabb és teljesebb megvalósulása érdekében az Emlékbizottság a kárpát-medencei, nemzeti és a nemzetek közötti együttműködés jegyében kívánja összefogni, segíteni és koordinálni mindazon szervezetek és magánszemélyek e cél eléréséért folyó tevékenységét, amelyek, és akik egyetértenek az Emlékbizottság küldetésnyilatkozatával és célkitűzéseivel.

Az Emlékbizottság tevékenységét a Magyar Országgyűlés 2012. május 21-én megszavazott, a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról szóló 41/2012. (V. 25.) OGY határozatára támaszkodva és azzal teljes összhangban kívánja folytatni, amely többek között kimondja, hogy:

„A Magyar Országgyűlés

– méltóképpen kíván megemlékezni arról a mintegy 800 ezer magyar honfitársunkról, akiket 1944 őszétől kezdve hadifogolyként vagy internáltként a Szovjetunióba hurcoltak több éves kényszermunkára… […]

– tisztelettel adózik mindazok előtt, akik életüket adták a hazáért, magyarságukért, származásuk miatt, politikai, vallási meggyőződésükért, illetve akik emberi és polgári jogaiktól megfosztva idegen földön, hazájuktól több ezer kilométerre, embertelen, megalázó körülmények között fogságot szenvedve végeztek kényszermunkát;

– támogatja és szorgalmazza olyan emlékművek állítását, megemlékezések szervezését, oktatási anyagok és tudományos feldolgozások készítését, amelyek a kommunista diktatúra idején a Szovjetunióba hurcolt […] kényszermunkásokra emlékeznek;

– felkéri a központi államigazgatási szerveket, az oktatási intézményeket, az egyházakat és a civil szervezeteket, a közszolgálati médiumokat, valamint az önkormányzatokat, hogy gondoskodjanak a Szovjetunióba hurcolt magyar […] kényszermunkásokról való méltó megemlékezésről.”

Az Emlékbizottság a következő konkrét célok megvalósítását tűzte ki a „málenkij robot”ra elhurcoltak tragikus történetének a nemzeti emlékezet méltó helyére való beemelése érdekében:

1.

Önálló, független kutatóintézet és múzeum létrehozása, amely a Magyar Országgyűlés 41/2012. (v. 25.) OGY határozatának eleget téve a GUPVI- és a GULAG-lágerekbe hurcolt magyar állampolgárok – internáltak, hadifoglyok és politikai rabok – történetét kutatja és kutatási eredményeit oktatási anyagok, tudományos feldolgozások: évkönyv, folyóirat stb. formájában, valamint konferenciákon, ismeretterjesztő előadásokon, kiállításokon és megemlékezéseken közzé teszi. El kell érni, hogy a kutatóintézet és múzeum működését a Magyar Állam évenkénti költségvetési támogatással finanszírozza.

2.

Magas szakmai színvonalú tanulmánykötet kiadása 2014 szeptemberéig, amelyben a „málenkij robot” témájával foglalkozó hazai és határon túli történészek összefoglalják eddigi kutatási eredményeiket.

3.

A történelem tankönyvekbe a II. világháború témájánál kerüljön be, és megfelelő terjedelemben, a „málenkij robot”, s annak részeként az etnikai alapon, a kollektív bűnösség és büntetés jegyében a Kárpát-medencében történt magyar és német származású civil lakosság tömeges szovjetunióbeli kényszermunkára, hadifogoly- és internálótáborokba deportálásának története.

4.

További emléktáblák és emlékhelyek létrehozása az elhurcolások, a gyűjtőhelyek és az egykori céltáborok színhelyein.

5.

A „Málenkij robot”-ban érintett települések, szervezetek és személyek felkutatása, a velük való együttműködés kialakítása, az egymás közötti információáramlás elősegítése, koordinálása, közös megemlékezések szervezése.

6.

Dokumentum-, ismeretterjesztő és játékfilm készítése a „málenkij robot” történetéről.

7.

„Málenkij robot” emlékév megtartása a Kárpát-medencében 2014-2015-ben, e tragikus események 70. évfordulója alkalmából a témában érintett önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és magán személyekkel összefogva.

 

Miskolc, 2013. április 27.

Dr. Stark Tamás

„Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015

Elnök

 

Dr. Bognár Zalán

„Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015

Társelnöke

 

Majorszki András

Gulágkutatók Nemzetközi  Társasága

Elnök

 

Matkovits-Kretz Eleonóra

Magyarországi Németek

Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre ű

Elnök


A Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának küldetésnyilatkozataAz egyesület céljai:

A szovjet fegyveres szervezetek által a GULAG büntetés végrehajtási intézeteibe (börtöneibe, kényszermunkatáboraiba, kényszermunkatelepeire) és a GUPVI táboraiba politikai elítéltként, hadifogolyként vagy internáltként rabszolgamunkára hurcolt személyek – elsősorban az ártatlanul, civilként elhurcolt, magyar fiúk, leányok, férfiak, és nők – sorsának, történetüknek, az elhurcolásuk okainak a feltárása, dokumentálása, bemutatása, közzététele. E célok kitűzésének elsődleges oka, hogy a szovjetrendszer áldozatainak méltó emléket állítsunk és a – napjainkig is – háttérbeszorított, elhallgatott tömeges elhurcolás, emberirtás és szenvedés eseményeinek a feltárásával és közzétételével mindezeket a magyar és a többi nemzet történeti emlékezetének a részévé tegyük, hogy többé ilyen borzalmakra ne kerülhessen sor.

Célunk továbbá az is, hogy olyan közösségek alakuljanak ki, amelyek a fenti tragikus történeti tények ismeretében méltóképpen, kegyelettel emlékezzenek sokat szenvedett elődeinkre, a szovjethatalom által 1944-1956 között büntetés végrehajtási intézetekbe, kényszermunkatáborokba elhurcolt, azokban szenvedett és meghalt emberekre.

Az egyesület feladatai:

A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága (GKNT) 2009-ben a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának támogatásával, civil kezdeményezésként, azzal a céllal jött létre, hogy feltárja a magyar és a világtörténelem egyik legsötétebb korszakának eseményeit. Tagjaink között neves magyar és külföldi professzorok, tanárok, túlélők és azok leszármazottai is megtalálhatóak.

Munkánk során igyekszünk feldolgozni a Szovjetunióba került politikai rabok, hadifoglyok és internáltak történetét. E célok megvalósítása érdekében feladataink:

  • Összegyűjteni, regisztrálni a témában már megjelent magyar és idegen nyelvű publikációkat (könyveket, tanulmányokat, cikkeket) és dokumentumokat (visszaemlékezéseket, naplókat, verseket, fotókat, filmeket és más emlékeket.)
  • Felkutatni a még élő, a szovjet lágereket megjárt személyeket és interjúkat készítünk velük, hogy az oral history lehetőségével élve történetüket, tapasztalataikat, ismereteiket az utókor és a történeti kutatások számára megmentsük.
  • Felkutatni a még kéziratban lappangó a témában megszületett írásokat, dokumentumokat.
  • Ösztönözni az újabb tanulmányok, cikkek, könyvek, emlékiratok létrejöttét és támogatjuk ezek és a régebben megszületetett munkák megjelenését.

Továbbá a fentebb írt célok érdekében:

  • A Társaság a témában előadásokat, megemlékezéseket, konferenciákat, vitaköröket szervez, egyetemeken „Gulág szemináriumokat” tart, kiállításokat hoz létre, kiadványokat, folyóiratokat, könyveket szerkeszt, ad ki. Web-lapot szerkeszt és működtet. Audiovizuális eszközök (kép- és hanghordozók) segítségével is terjeszti célkitűzéseit, propagálja programjait, kiadványait.
  • Együttműködést alakít ki a hasonló célokért tevékenykedő szervezetekkel, kutatóhelyekkel, egyesületekkel és tagjaikkal, valamint közművelődési, kulturális közintézményekkel, különös tekintettel iskolai és közművelődési honismereti szakkörökkel, helytörténeti csoportokkal. Részt vesz pályázatokon és pályázatokat ír ki a fentebb megfogalmazott célkitűzéseink megvalósítása érdekében.